Skip to main content

Digitálna autoškola

GX autoškola

Certifikovaná identifikácia výučby pre systém JISCD.

Som zákazníkChcem byť zákazník

Povinná zmena vybavenia autoškôl

V zmysle novely vyhlášky č. 45 MDVaRR SR platnej od 1.1.2016 musí mať každá autoškola nainštalované identifikačné zariadenia vo výcvikových vozidlách, na trenažéroch a v učebniach. Zariadenia museli pred schválením spôsobilosti prejsť testom kompatibility programového vybavenia s cestným informačným systémom JISCD. Po otestovaní museli byť schválené na používanie vydaním certifikátu od MDVaRR SR. Podmienkou certifikácie bolo aj typové schválenie zariadení podľa ustanovení § 8 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.

GX SOLUTIONS, a.s. je oficiálnym certifikovaným poskytovateľom identifikačných zariadení pre povinnú výbavu v autoškolách. Prečítajte si viac

Nové vybavenie v autoškolách

Ako to funguje

Identifikačné zariadenia vo vozidle, v učebni a na trenažéri zabezpečujú zber dát a komunikáciu s jednotným informačným systémom v cestnej doprave – JISCD. Údaje o výučbe prenáša do JISCD automaticky. V učebniach a na trenažéroch sa nevyžaduje internetové pripojenie. Autoškola tak nemá  náklady na IT vybavenie. Súčasťou služby je záznam a prenos dát so starostlivosťou o prenášané dáta. Zariadenia si klient môže kúpiť, ale aj prenajať formou poskytovania služby. 

Obsluha zariadení

Žiaci a inštruktori iba priložia identifikačný tokenu (Dallas kľúč) k čítačke zariadenia. Všetky dáta sú spracovávané automaticky v prepojení so systémom JISCD. Naše zariadenia sú určené na pevnú montáž s trvalým napájaním. Sú nenáročné na prevádzku, bez potreby manuálneho zásahu. Celý systém je autonómny vzhľadom na technické požiadavky a úpravy do budúcnosti. Zariadenia sú pripravené na doplnenie riešenia o GPS monitoring prevádzky vozidla, bez potreby ďalšieho hardvéru.

Identifikačné zariadenie výcvikového vozidla

 • pevná inštalácia vo vozidle
 • on-line monitoruje priebeh praktických jázd
 • on-line monitoruje jazdy na autocvičisku
 • identifikuje osobitne žiaka a inštruktora svojou kartou 
 • akustická aj svetelná signalizácia identifikácie 
 • vyhodnotí pripojenie prívesného vozíka
 • monitoruje a ukladá dáta o jazdách, trasách a hodinách výučby
 • automaticky odhlási účastníkov kurzu podľa nastavených podmienok (lak sa nedopatrením neodhlásia)

Identifikačné zariadenie učebne a trenažéra

 • identifikuje inštruktora
 • identifikuje účastníkov v učebni
 • identifikuje účastníkov na trenažéri
 • identifikácia na začiatku aj na konci hodiny
 • vyhodnotenie absolvovanej výučby
Výhody

Digitálna autoškola poskytuje elektronickú agendu, prehľad jázd a pohonných hmôt na jednom mieste

Spĺňa potrebné oprávnenia

Pre všetky druhy výcvikových vozidiel

Odolnosť pri používaní a jednoduchosť obsluhy

Pevná montáž zariadení

Používanie bezdotykového displeja

Signalizačné stavy pre zjednodušenie a správnosť obsluhy

Recyklovateľné tokeny – kľúče odolné voči fyzickému poškodeniu

Nezávislosť zariadenia pre učebňu a trenažér na wifi

Možnosť monitorovania vozidla s rovnakým HW

Starostlivosť so záručným i pozáručným servisom

Aktualizovaný spôsob identifikácie

Z aktívnej komunikácie s viacerými autoškolami vyplynulo, že nie všetko je pri spracovaní agendy úplne jasné. Pri prihlasovaní a odhlasovaní treba postupovať podľa metodických pokynov JISCD. Systém bol aktualizovaný, aby identifikačné údaje, v zmysle metodických pokynov, boli ešte jasnejšie.

Prihlásenie vo vozidle: Upgrade systému spočíva v spôsobe prihlasovania sa. Na začiatku jazdy musí byť ako prvý prihlásený inštruktor, po ňom sa prihlási žiak. Ak na konci jazdy žiak zostane prihlásený a neodhlási sa, odhlásením sa inštruktora systém odhlási aj žiaka.

Odhlásenie vo vozidle: Odhlasujte sa prosím! Nedopatrením sa môže stať, že žiak alebo inštruktor sa zabudnú odhlásiť. Upgrade spočíva v tom, že vtedy vás systém odhlási automaticky po nastavenom čase, ktorý je aktuálne 135 min.

Motorky, vozidlá dlhodobo v garážach a s odpájaním napätia

Neplatná GPS pozícia je po prihlásení inštruktora indikovaná blikajúcou LED diódou inštruktora. Treba počkať kým sa chytí signál. Trvanie je individuálne, bežne obnovenie trvá do pár minút. Týka sa to inštalácií, kde je zhoršený GPS signál alebo sa vo vozidlách odpája napájanie.

Bezchybná evidencia s USB čítačkou tokenov

Pri používaní systému JISCD je nevyhnutné správne zadávať tokeny. Nesprávny číselný formát spôsobí, že účastník nie je priradený ku kurzu. Mohlo by sa zdať, že systém „nefunguje“. No potrebuje dostávať korektné dáta pre spracovanie. Identifikáciu môžeme doplniť o USB zariadenie. Pomáha manžovať tokeny (ID Dallas kľúčov) ľahšie a bezchybne.

Výborná pomôcka

 • Užívateľ eliminuje nežiadúce omyly pri manuálnom nahrávaní iba zvýšenou pozornosťou. S čítačkou má istotu, že čísla sa budú nahrávať absolútne správne.
 • Aj keď sa Dallas kľúč používa z rúk do rúk, znova a znova, čítačka eviduje číselné kódy trvalo. Načíta čísla aj keď začnú byť voľnému oku už ťažšie čitateľné. 

Jednoduchá obsluha

 • Čítačka sa pripojí k počítaču cez USB port, bez použitia externej aplikácie.
 • Potom stačí priložiť kľúč a číslo sa vyčíta do otvoreného textového súboru.
 • Čítačka zabliká, čo automaticky signalizuje správne načítanie.
 • Na počítači stačí mať Microsoft Windows XP alebo novšiu verziu.
 • Vyčítané čísla Dallas kľúčov sú takto korektne evidované na jednom mieste a vo formáte, ktorý agendu spresní a sprehľadní.
Doplnková služba

Monitoring vozidiel Smart TDM

S rovnakým identifikačným zariadením možno aktivovať aj monitoring vozidla. Súčasťou mesačného poplatku je zobrazenie, vyhodnocovanie dát a používanie softvéru v aktuálnej konfigurácii. Tiež mapové podklady, správa dát a funkcionality podľa výberu klienta, vrátane elektronickej knihy jázd. 

Monitoring vozidla odporúčame aj kvôli pravidelnému sledovaniu správnosti dát. V reportoch sa zobrazujú a analyzujú rôzne prevádzkové veličiny a stavy vozidla.

Ďalšou kontrolou dát je report jázd na cvičisku. Autoškola dokáže ľahšie identifikovať príčiny, ak sa vyskytne problém pri prejazdoch autocvičiskom.

Prehľad jázd

Systém poskytuje informácie o stave vozidla on-line. Sprehľadňuje služobné aj súkromné jazdy a vygeneruje automatickú elektronickú knihu jázd. Trasy ciest spolu inými prevádzkovými veličinami zobrazuje v histórii jázd. Zanalyzuje štýl jazdy vodičov. Ak je nejaká udalosť nežiadúca, napr. prekročenie rýchlosti alebo jazda v nedovolenej oblasti, vygeneruje aj alarm na email alebo pošle sms.

Manipulácia s pohonnými hmotami

Systém umožňuje automatický import tankovaní. Vykazuje stav v nádrži aj aktuálnu spotrebu (aktiváciou CAN-u). GPS vybavenie vo vozidle dovoľuje uplatniť si nadspotrebu paliva na základe §19 zákona č. 60/2009 Z.z. Zabezpečená je tak absolútna kontrola nákladov nad PHM.

sledovanie tankovaní PHM s GX monitoringom

Elektronická agenda

Elektronické reporty vašu administratívu zautomatizujú. Elektronická kniha jázd, mesačné vyúčtovanie vozidiel, prehľad najazdených kilometrov, importy tankovaní, správa servisných a poistných udalostí v systéme. Tieto a ďalšie výstupy šetria čas na spracovanie agendy, ktorá sa stane presnejšia a jednoduchšia. Zabezpečíme prepojenie aj s vaším využívaným programom pre rozšírené využitie dát.

Výhody

Informácie o každej jazde vozidla v reálnom čase

 • priradenie vodiča ku každej jazde
 • aktuálny stav vozidla 
 • prehľad rozmiestnenia vozidiel na mape 
 • elektronická kniha s rozlíšením služobných a súkromných jázd 
 • prehľad jázd v archivovanej histórii 
 • analýza štýlu jazdy 
 • kontrola rýchlostí a otáčok
 • vyúčtovanie na vozidlo s prehľadom km
 • automatické upozornenia na servisné prehliadky 
 • jednoduchá administratíva s elektronickou agendou
 • aktuálna spotreba a stav paliva aktiváciou CANu
 • automatický import tankovaní a kontrola rozdielov 
 • uplatnenie nadspotreby paliva 
 • možnosť kontroly cez mobilnú aplikáciu 
Viac o monitoringu osobných áut

Zákaznícka podpora

Na linke telefonickej podpory

02 – 2129 9999

počas pracovných dní

Online prostredníctvom emailu pod vlastnými prístupovými údajmi

  • požiadavky má kto prevziať a vždy majú svojho riešiteľa
  • požiadavky pod kontrolou – nič sa nestratí 
  • poriadok a pravidelnosť vzájomnej komunikácie
  • zdieľané informácie
  •  prístup k ďalším informáciám

Technická poradňa

Ako sa správne prihlasovať?

Vo vozidle sa ako prvý prihlasuje inštruktor priložením svojho červeného kľúča. Potom sa prihlasuje žiak modrým kľúčom (alebo iná farba). Toto poradie treba dodržať.

Čo ak sa zabudnem odhlásiť?

V prvom rade treba pamätať na to, že sa treba aj odhlásiť. Ak na konci jazdy žiak zostane prihlásený, odhlásením sa inštruktora systém automaticky odhlási aj žiaka. Ak sa zabudnú odhlásiť obaja, systém odhlasuje automaticky po nastavenom čase. Týka sa len identifikačného zariadenia vozidla s trvalým napájaním.

Čo ak nemám platnú pozíciu?

Neplatnú GPS pozíciu vám signalizuje nerovnomerne blikajúca LED dióda. Môže sa to stať na začiatku (napr. výjazd z garáže), kedy sa žiak aj inštruktor môžu prihlásiť, ale neodporúčame jazdiť kým sa nechytí signál GPS. Ak nastane výpadok počas jazdy, krátkodobý výpadok signálu GPS by nemal ohroziť presnosť dát.

Čo ak nevidím prívesný vozík?

Treba dbať na správne prepojenie, nakoľko zvýšený odpor kontaktov môže spôsobiť krátkodobý alebo dlhodobý výpadok pri detekcii koncového svetla. Vozík je detekovaný pomocou svietiaceho koncového svetla.

Čo sa stane ak odpojím napájanie?

Odpojenie jednotky od napájania s prihláseným účastníkom môže znamenať chybu v údajoch. T.j. ak to musíte urobiť, zariadenie odporúčame odpájať až po minúte od posledného odhlásenia sa inštruktora. Ak používate zariadenie inak, ako je predpísané, kontaktujte vopred našu zákaznícku podporu. Automatické odhlásenie inštruktora a žiaka nie je funkčné pri odpojenom napájaní zariadenia výcvikového vozidla.

Čo mám robiť v prípade novej registrácie? Čo so zariadením v už nepoužívanom vozidle?

Objednáte si premontáž u svojho regionálneho obchodného zástupcu.

Ako predchádzať chybám?

Dôležité je kontrolovať správnu funkcionalitu zariadenia po dlhšej odstávke, po pripojení napájania, po servise vozidla, atď. Odporúčaným spôsobom je v dostatočnom predstihu pred naplánovanou jazdou prihlásenie sa inštruktora a kontrola správnosti fungovania cez LED – prihlásený inštruktor, platná GPS pozícia, prípadne ďalšie stavy.

Ak si chcete byť istí pri zadávaní tokenov do systému a nemýliť sa v číslach, odporúčame používať USB čítačku tokenov. Pripojíte ju k PC, priložením kľúča sa vyčíta do textového súboru a zablikaním čítačky viete, že token bol načítaný správne.

Vyskúšať GX

Dohodnite si stretnutie s našimi špecialistami
a pohnite svoj biznis ďalej

Dohodnúť stretnutie

Zavolajte nám na +421 918 342 804
alebo napíšte na info@gxsolutions.eu


Vyberte si

Ďalšie riešenia v správe firemných vozidiel

Monitoring osobných služobných áut

Monitoring používania a ochrana flotily vozidiel

Monitoring nákladnej dopravy

Sledovanie kamiónov, vozidiel a návesov.

Monitoring strojov a pracovných nadstavieb

Vyťaženosť stavebných mechanizmov
O nás

GX Solution zbiera a vyhodnocuje dáta,
ktoré pomáhajú firmám rásť

20

rokov skúseností

750

spoločností, ktoré nám dôverujú

3500

Gigabajtov dát mesačne

1000

hodín podpory mesačne