Autoškoly

Aktualizovaný spôsob identifikácie

Z pravidelnej vzájomnej komunikácie s viacerými autoškolami vyplynulo, že nie všetko je pri spracovaní agendy úplne jasné. Pri prihlasovaní a odhlasovaní treba postupovať podľa metodických pokynov JISCD. My sme aktualizovali náš systém, aby identifikačné údaje, v zmysle metodických pokynov, boli ešte jasnejšie.
Upgrade systému spočíva v spôsobe prihlasovania sa. Na začiatku jazdy musí byť ako prvý prihlásený inštruktor, po ňom sa prihlási žiak. Ak na konci jazdy žiak zostane prihlásený a neodhlási sa, odhlásením sa inštruktora systém odhlási aj žiaka.
ODHLASUJTE SA PROSÍM!
Nedopatrením sa môže stať, že žiak alebo inštruktor sa zabudnú odhlásiť. Upgrade spočíva v tom, že vtedy vás systém odhlási automaticky po nastavenom čase, ktorý je aktuálne 135 min.
Motorky, vozidlá dlhodobo v garážach a s odpájaním napätia
Neplatná GPS pozícia je po prihlásení inštruktora indikovaná blikajúcou LED diódou inštruktora. Treba počkať kým sa chytí signál. Trvanie je individuálne, bežne obnovenie trvá do pár minút. Týka sa to inštalácií, kde je zhoršený GPS signál alebo sa vo vozidlách odpája napájanie.

USB ČÍTAČKA TOKENOV PRE BEZCHYBNÚ EVIDENCIU

Pri používaní systému JISCD je nevyhnutné správne zadávať tokeny. Nesprávny číselný formát spôsobí to, že účastník nie je priradený ku kurzu. Mohlo by sa Vám zdať, že systém „nefunguje“, ale on len potrebuje dostávať  korektné dáta pre spracovanie. Riešenie vieme doplniť o USB zariadenie, ktorým sa ľahšie a bezchybne manažujú tokeny (ID Dallas kľúčov).

Výborná pomôcka

 • Užívateľ pri manuálnom nahrávaní môže eliminovať nežiadúce omyly najmä zvýšenou pozornosťou. S čítačkou má istotu, že sa čísla budú nahrávať absolútne správne.
 • Aj keď sa Dallas kľúč používa z rúk do rúk, znova a znova, čítačka eviduje číselné kódy trvalo. Načíta čísla aj keď začnú byť voľnému oku už ťažšie čitateľné.

Jednoduchá obsluha

 • Čítačka sa iba pripojí k počítaču cez USB port, bez použitia externej aplikácie.
 • Potom stačí priložiť kľúč a číslo sa vyčíta do otvoreného textového súboru.
 • Čítačka zabliká, čo automaticky signalizuje správne načítanie.
 • Na počítači stačí mať k tomu Microsoft Windows XP alebo novšiu verziu.
 • Vyčítané čísla Dallas kľúčov sú takto korektné, evidované na jednom mieste a vo formáte, ktorý určite sprehľadní a spresní agendu.

Doplnok kontroly dát – monitoring Smart TDM G2

Popis tejto služby

S rovnakým identifikačným zariadením možno aktivovať aj monitoring vozidla. Súčasťou služby je záznam rozličných prevádzkových veličín a stavov vozidiel, dátový paušál na prenos dát na servery a používanie softvéru pre vyhodnocovanie a reporty. Autoškola získa nielen automatickú elektronickú knihu jázd a možnosť uplatniť si, podľa zákona, 100% výdavky pri nadspotrebe vozidla. V poplatku je aj licencia, mapové podklady, bezplatné upgrady, kompletná správa dát a funkcionality podľa výberu klienta.

Presná a poctivá administratíva

 • automatická elektronická kniha jázd
 • mesačné vyúčtovanie vozidiel
 • automatický import tankovaní
 • správa servisných a poistných udalostí
 • prepojenie na najrozšírenejšie ekonomické softvéry

Komplexný prevádzkový záznam

 • stav vozidla a informácie o jazdách on-line
 • rozlíšenie firemných a súkromných jázd
 • zobrazenie trás a rekonštrukcia histórie jázd
 • stav tachometra, rýchlosť, otáčky a iné parametre
 • analýza štýlu jazdy
 • analýza dát dostupných aktiváciou CAN-u
 • detekcia prevádzkových udalostí s on-line alarmom
 • oblasti pre riadený pohyb, tankovania, parkovanie atď.

Spotreba paliva

 • automatický import tankovaní
 • stav v nádrži a aktuálna spotreba (aktiváciou CAN-u)
 • kontrola nákladov na PHM
 • uplatnenie nadspotreby paliva na vozidlo vybavené GPS na základe §19 zákona č. 60/2009 Z.z.

Úspora nákladov

 • z kontroly manipulácie s PHM
 • zo šetrnejšieho vedenia vozidla s vplyvom na údržbu a jeho životnosť
 • z odbúrania nepovolených jázd a zneužívania vozidla
 • zo zníženia najazdených km
 • z automatizovanej administratívy

Popri identifikácii požadovaných parametrov zo zákona monitoring prináša množstvo ďalších výhod a funkcií pre komplexnejšie riadenie prevádzky vozidiel.

Zákaznícka podpora GX HelpDesk

Technická podpora a riešenie konkrétnych problémov prebieha online prostredníctvom emailu cez GX HelpDesk na adrese helpdesk.gxsolutions.eu/Login Táto webová aplikácia je určená všetkým zákazníkom a používateľom našich riešení.
Prístup je chránený menom a heslom. Každá autoškola má vlastné prístupové údaje, cez ktoré si obsluhuje schránku a komunikuje s nami o svojich požiadavkách. Žiadosti o podporu sú vybavované v poradí, v ktorom boli prijaté. Požiadavky sú evidované, archivované s individuálnym prístupom pri elektronickej i telefonickej podpore.
 • požiadavky má kto prevziať a vždy majú svojho riešiteľa
 • nič sa nestratí (evidencia, archivácia a zabezpečenie)
 • poriadok a pravidelnosť v komunikácii
 • zdieľané informácie
 • kontrola stavu
 • automatizácia
 • prístup k ďalším užitočným informáciám

 

Vstup GX Help Desk
Súčasťou podpory je aj riešenie otázok a pripomienok telefonicky, na linke technickej podpory 02/2129 9999 počas pracovných dní.

NAŠE PREDNOSTI – PREČO PRÁVE MY

 • komplexné služby pod jednou strechou
 • dostupnosť v každom regióne
 • celorepubliková i medzinárodná pôsobnosť
 • bohaté referencie a overiteľné odporúčania
 • ocenený systém: Fleet Awards 2011 v kategórii Najlepší elektronický/telematický systém
 • vlastné zázemie a tím – poznáme problematiku detailne a v požiadavkách klienta či legislatívy sme flexibilní
 • dlhoročný vývoj softvérových a hardvérových riešení
 • poctivý a individuálny prístup – zákazníka vnímame v kontexte úzkej a dlhodobej spolupráce
 • technicky a užívateľsky jednoduché riešenie
 • forma prenájmu s platením len za poskytnutie služby, aj forma kúpy zariadení

 • pevná montáž zariadení
 • používanie bez dotykového displeja
 • identifikácia žiaka a inštruktora rozlíšená svetelnou a vizuálnou signalizáciou
 • nezávislosť identifikačného zariadenia pre učebňu a trenažér na wifi
 • recyklovateľné tokeny – kľúče odolné voči fyzickému poškodeniu
 • záručný aj pozáručný servis
 • podpora telefonicky aj on-line
 • školenia, konzultácie, technická pomoc
 • rovnaké zariadenie možno aktivovať o monitoring vozidla bez nutnosti výmeny

Certifikát technickej spôsobilosti

GX SOLUTIONS, a.s. je oficiálnym certifikovaným poskytovateľom identifikačných zariadení pre povinnú výbavu v autoškolách na základe:

a. Osvedčenie o schválení technickej spôsobilosti identifikačného zariadenia výcvikového vozidla č. IZVV/2016-002 vydané dňa 20.5.2016
b. Osvedčenie o schválení technickej spôsobilosti identifikačného zariadenia učebne a trenažéra č. IZUT/2016-002 vydané dňa 20.5.2016

Splnili sme všetky legislatívne a technické požiadavky podľa § 5a zákona č.93/2005 Z.z. o autoškolách. Zariadenia prešli testami kompatibility na komunikáciu a integráciu dát so systémom JISCD a výsledkom sú:

a. Správa z testovania kompatibility programového vybavenia identifikačného zariadenia výcvikového vozidla č. IZVV/20160506/V004783
b. Správa z testovania kompatibility programového vybavenia identifikačného zariadenia učebne a trenažéra č. IZUT/20160506/V004783

Zariadenia do vozidiel sú vhodné pre všetky typy výcvikových vozidiel.

<span“>Za viac ako 20 rokov existencie patríme k najväčším lokálnym dodávateľom GPS monitoringu a telematiky. Naše telematické jednotky sú typovo schválené podľa ustanovení § 8 zákona č. 725/2004 Z.z. Umožňujú veľkú variabilitu funkcií s veľkými možnosťami pre rôzne typy a veľkosti flotíl.
Je nám cťou byť vaším partnerom už aj pre povinné vybavenie autoškôl a tešíme sa zo spolupráce.

Povinné legislatívne zmeny pre autoškoly

  • Každá autoškola musí mať do konca novembra 2016 nainštalované zariadenia vo výcvikových vozidlách, na trenažéroch a v učebniach, podľa vyhlášky č. 45 MDVaRR SR platnej od 1.1.2016.
  • Identifikačné zariadenie do vozidiel má podľa ustanovení zákona plniť záznamovú, identifikačnú, monitorovaciu a komunikačnú funkciu v rovine poskytovania a posielania dát do JISCD.
  • Identifikačné zariadenie pre učebňu a trenažér má podľa ustanovení zákona plniť záznamovú, identifikačnú a komunikačnú funkciu v rovine poskytovania a posielania dát do JISCD.
  • Zariadenia musia pred schválením spôsobilosti prejsť testom kompatibility programového vybavenia s cestným informačným systémom JISCD.
  • Zariadenia musia byť po otestovaní schválené na používanie vydaním certifikátu od MDVaRR SR.
  • Okrem testovania kompatibility musia byť identifikačné zariadenia typovo schválené podľa ustanovení § 8 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.

Nové povinné vybavenie autoškoly

Technická základňa autoškoly musí byť doplnená o nasledovné vybavenie:

Identifikačné zariadenie výcvikového vozidla

 • on-line monitoruje priebeh praktických jázd
 • identifikuje účastníkov kurzu – osobitne žiaka a inštruktora s potvrdením identifikácie
 • on-line monitoruje jazdy na autocvičisku
 • vyhodnotí pripojenie prívesného vozíka
 • monitoruje a ukladá dáta o jazdách, trasách a hodinách výučby
 • pevná inštalácia vo vozidle
 • automatické posielanie dát do JISCD

Identifikačné zariadenie učebne a trenažéra

 • identifikuje inštruktora
 • identifikuje všetkých účastníkov v učebni
 • identifikuje účastníkov na trenažéri
 • osobitná identifikácia žiaka a inštruktora s potvrdením identifikácie
 • identifikácia prebehne na začiatku aj na konci hodiny
 • automatické posielanie dát do JISCD

Popis tejto služby

Identifikačné zariadenie vo vozidle, v učebni a na trenažéri zabezpečujú zber dát, komunikáciu s jednotným informačným systémom v cestnej doprave a poskytovanie dát do JISCD. V učebniach a na trenažéroch sa nevyžaduje internetové pripojenie a nevznikajú tak náklady na IT vybavenie. Súčasťou služby je záznam a archivácia dát s dátovým paušálom na prenos dát na servery.

Obsluha zariadení

Používanie systému bude znamenať pre žiakov a inštruktorov iba priloženie identifikačného čipu, tzv. Dallas kľúča, k snímaču zariadenia. Všetky dáta budú spracovávané automaticky v integrácii s prostredím systému JISCD. Naše zariadenia sú nenáročné na prevádzku, bez potreby manuálneho zásahu. Celý systém je autonómny vzhľadom na technické požiadavky a úpravy aj do budúcnosti. Zariadenia sú vyrobené z kvalitných komponentov a pripravené aj na implementáciu nadstavby – GPS monitoringu prevádzky vozidla s tým istým zariadením.

Manuály a prílohy

Manuál – učebna a trenažér

Manuál – výcvikové vozidlo

Infolist pre autoškoly

Technický produktový list – výcvikové vozidlo

Technický produktový list – učebna a trenažér

Správa o teste – výcvikové vozidlo

Správa o teste – učebna a trenažér

Osvedčenie – vozidlo

>

Osvedčenie – učebna a trenažér

VOP platne od 02.06.2016

Legislatívny rámec

KONTAKTUJTE NÁS!

"Cena je to, čo platíš. Hodnota je to, čo dostávaš." /Warren Buffett/